Banner
Home > contact us

Shengzhou Sancheng Chemical Co., Ltd. Contact: Wang Yong Phone: 13757713538
Fax: 0570-3630903
Phone: 0570-3630902 / 0570-3630905
Email: WY3630902@sina.com
Address: 588 Xueyuan Road, Huayuan Street, Kecheng District, Quzhou City Website: www.qzschg.com